Objavljeno: 19. 10. 2017 in Blog by Željko Rađen, Direktor sektora za Data Centar rešenja

Šta će biti s kućom?

Otvori galeriju

Posmatrano u svetskim razmerama statistike pokazuju da je za 80% kompanija koje su se suočile sa značajnim poslovnim diskontinuitetom i koje nisu imale odgovarajuće planove kontinuiteta poslovanja, krajnji ishod bio gašenje kompanije. Drugim rečima, kuća je u potpunosti izgorela!

Danas, u eri kada su informacione tehnologije dovele do digitalne transformacije, koja utiče na sveobuhvatan način na život ljudi, jasno je da nikad nije bilo važnije da se kompanije, pružaoci usluga, zaštitite od neočekivanih i nepredviđenih ispada svoje IT infrastrukture. Bez obzira da li je ispad posledica katastrofalnog otkaza opreme, prirodne katastrofe ili ljudske greške, jasno je da kompanije moraju da obezbede da pružanje usluge postane imuno na ovakve uticaje i da mogu da se oporave na najbrži mogući način. Drugim rečima kompanijama je u interesu, dok neke imaju i obavezu, da u svom poslovanju preduzimaju organizovani i dokumentovani niz mera i radnji, koje se kontinuirano sprovode, a sve u cilju očuvanja vitalnih funkcija i servisa. Više puta sam imao priliku da uživo vidim situaciju potpunog pada data centra ili nekog od ključnih servisa kao i reakcije ljudi koje se mogu opisati kao opšta panika i potpuni haos, slike kolapsa koje se mogu videti u filmovima. Kuća gori, šta će biti sa kućom?

Posmatrano u svetskim razmerama statistike pokazuju da je za 80% kompanija koje su se suočile sa značajnim poslovnim diskontinuitetom i koje nisu imale odgovarajuće planove kontinuiteta poslovanja, krajnji ishod bio gašenje kompanije. Drugim rečima, kuća je u potpunosti izgorela!

Da bi se kompanijama olakšalo, sa jedne i uvela standardizacija sa druge strane, kreirani su standardi koji predstavljaju osnovu za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Cilj je uspostavljanje sistema koji kroz PDCA ciklus (Plan-Do-Check-Act) kontinuirano unapređuje uspostavljeni sistem, prateći životni ciklus jedne kompanije.

Da bi se uopšte mogao započeti rad na ovu temu, potrebno je dubinski sagledati i razumeti svoju organizaciju i njenu svrhu pre uspostavljanja, implementiranja i održavanja sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja. Od ključne je važnosti da sve upravljačke strukture pokažu potpunu posvećenost i podršku izradi plana kontinuiteta poslovanja, da bi se kasnije, kada se plan uspostavi, i svi zaposleni pridržavali definisanih procesa i procedura. Rezultat je definisana i dokumentovana Politika kontinuiteta poslovanja koja je garant ove podrške. Treba uvek imati na umu da plan kontinuiteta postaje integralni deo procesa same kompanije i da je neodvojiv deo samog poslovanja.

Potrebno je precizno i jasno definisati ciljeve kompanije. Ciljevi mogu biti strateški, taktični ili operativni i mogu se primeniti na organizaciju kao celinu, proces, projekat, proizvod ili uslugu. Kada se definišu ciljevi, potrebno je sagledati celokupnu sliku i identifikovati moguće faktore koji stvaraju neizvesnost u poslovanju kompanije.

Ključni korak predstavlja analiza poslovnih uticaja (BIA) koja predviđa operativne i finansijske posledice poremećaja poslovne funkcije i procesa i prikuplja informacije potrebne za razvoj strategije oporavka.  Veoma je važno identifikovati scenarije potencijalnih gubitka prilikom procene. Postoji veliki broj mogućih scenarija koji treba razmotriti, obzirom da tokom procesa postizanja definisanih ciljeva uvek postoji šansa da neće sve ići prema planu i da je svaki ishod neizvestan. Praktično gledajući, potrebno je definisati i dokumentovati kriterijume i rizike poslovanja, da bi se njima moglo upravljati u cilju da smanjimo neizvesnosti koliko god je to moguće.

BIA se fokusira i na vremensku dimenziju, gde kao krajnji rezultat imamo precizno definisano vreme oporavka naših poslovnih procesa. Loše urađena BIA može da dovede da plan kontinuiteta postane u potpunosti neadekvatan poslovanju organizacije, zato je potrebno posebnu pažnju posvetiti ovom postupku.

Veoma je važno napomenuti da svi gore pomenuti postupci uvek moraju uzeti u obzir interne i eksterne činioce, koji u njima učestvuju kao i njihove potrebe, očekivanja i potencijalnu štetu. Potrebno je sagledati i klasifikovati sve činioce koji mogu biti u vezi sa kontinuitetom poslovanja kompanije. Ovde je posebno potrebno voditi računa da se ispoštuju i sve potrebe zakonskih i regulatornih zahteva koje su stavljeni pred kompaniju.

Na osnovu prikupljenih izveštaja i rezultata sprovedenih aktivnosti izrađuju se precizno definisani i dokumentovani ciljevi kontinuiteta poslovanja kao i detaljni planovi koji su potrebni da bi se ti ciljevi ostvarili, što uključuje i sve potrebne resurse, odgovornosti kao i kompetencije koje su potrebne organizaciji. Potrebno je se pobrinuti da strategija planova objašnjava kako organizacija planira da rukovodi svojim prioritetnim aktivnostima u trenutku kada nastupe mogući poremećaji, kao i definisane uticaje na ove aktivnosti. Posebno je važno objasniti rukovođenje uticaja na ljude, partnere i sve treće činioce. Kroz upravljanje rizicima potrebno je ustanoviti planove i aktivnosti da bi maksimalno smanjili verovatnoću prekida, kao i ako do prekida dođe, period prekida bude minimalan moguć.

Planovi kontinuiteta se moraju oslanjati na jasno definisane i dokumentovane procese i procedure koji pokrivaju sve oblasti i delove organizacije, od upravljanja, preko komunikacije do operativnih funkcija.

Jednom definisan plan kontinuiteta poslovanja je kao živ organizam, on raste, menja se i prilagođava potrebama i strateškim ciljevima organizacije. U tom smislu potrebno je uspostaviti internu reviziju da bi se redovno kontrolisalo da li planovi ispunjavaju zahteve organizacije, kao i da li je sama implementacija plana urađena na najefikasniji način.

Veoma često se zaboravlja da je kontinuitetom poslovanja potrebno dokumentovati i uspostaviti i procedure za obnavljanje i povratak poslovanja na način kakav je bio pre incidenta, kao i da je potrebno pokriti planove za redovno testiranje, vežbanje i sprovođenje svih neophodnih aktivnosti, u cilju provere i merenja performansi procesa kao i neophodnih korektivnih mera.

Cilj je sprečiti požar. Ukoliko do njega već i dođe, onda ga unapred pripremljenim merama ugasiti u idealnom slučaju bez ikakve štete. Kuća neće izgoreti!!

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas