Pretraga

Digitalizacija TV signala u Srbiji

Instalacija i konfigurisanje nove mrežne opreme za prenos digitalnog TV signala.


Republika Srbija je 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje terestričkog TV signala. Prenos signala u digitalnoj tehnologiji vrši se uz korišćenje digitalnih metoda modulacije i obrade signala. Projekat u kome je Saga učestvovala podrazumevao je instalaciju IP i video opreme neophodne za funkcionisanje mreže Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“. Usluge JP ETV nakon digitalizacije, koristiće sve državne i privatne TV stanice, odnosno sve TV stanice sa važećom dozvolom na teritoriji naše države.

Profil korisnika

Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze (ETV) osnovano je Odlukom Vlade o osnivanju preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom. Pretežna delatnost JP Emisiona tehnika i veze su telekomunikacije, a najvažniji zadatak prelazak na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa putem predajnika. Aktivnosti JP ETV ogledaju se u planiranju, izgradnji i održavanju emisione infrastrukture, kao i iznajmljivanju mikrotalasnih veza, radio i TV predajnika, antenskih sistema i celokupne emisione infrastrukture. Emitovanje digitalnog TV signala i privatnih i državnih TV stanica obavljaće se isključivo preko predajnika u vlasništvu JP ETV.Rešenje

Digitalizacija TV mreže u Srbiji sastoji se iz tri različita projekta. Glavni projekat obavlja konzorcijum čiji je nosilac Saga, a čine ga još kompanije Comtrade i ComuTel. Ovaj konzorcijum je izvršio instalaciju mrežne opreme i opreme za digitalizaciju TV signala po DVB-T2 standardu na 19 lokacija širom Srbije. Za implementaciju je odabrana Cisco oprema jer se radi o renomiranom proizvođaču koji nudi kompletno rešenje, kako za IP komunikaciju, tako i za prenos video strimova, pa je najveći deo baznog dizajna ove mreže izradio Cisco Advanced Services.

Pre nego što se krenulo sa postavljanjem opreme bilo je neophodno da se obezbede optimalni uslovi za njeno funkcionisanje. Lokacije na kojima je postavljena oprema su uglavnom nepristupačne i nalaze se na planinskim vrhovima. Pre izrade plana implementacije Sagini inženjeri posetili su svih 19 lokacija, kako bi se proverilo zatečeno stanje. Ovo je bilo neophodno, pošto su neke lokacije bile oštećene tokom bombardovanja i do tog trenutka nisu bile obnovljene, a na nekim lokacijama nije postojalo adekvatno hlađenje, ili prostor za smeštanje opreme.

Lokacije sa predajnicima povezane su po principima mrežaste topologije. Definisane su četiri glavne lokacije. Centralna lokacija nalazi se u Beogradu, na Košutnjaku, a postoje i tri regionalna centra (Crveni Čot, Ovčar i Jastrebac). Linkovi između većine lokacija su duplirani, tako da se u slučaju otkaza primarnog, transport podataka automatski prebacuje na sekundarni link. Mrežasta topologija omogućava da i u slučaju potpunog otkaza direktnih linkova između dve lokacije, signal može da se prosledi zaobilaznim putem.

Nakon postizanja optimalnih uslova na lokacijama, prešlo se na instalaciju opreme. Kompletna mrežna oprema i oprema za digitalizaciju TV signala prvo je konfigurisana i testirana u Sagi, u specijalno pripremljenom test okruženju i tek nakon svih provera je isporučivana i instalirana na lokacijama. Saga je bila zadužena za instalaciju i konfigurisanje opreme za „pakovanje“ digitalnog signala u MPEG-4 standard i pripremu za slanje tog signala putem IP paketa kroz IP rutere. Samostalno je opremila centralne lokacije, na ostalim lokacijama taj posao obavili su zajedno Saga i Comtrade, dok je ComuTel  bio zadužen za instalaciju kodera, uređaja koji vrše kompresiju signala. 

Hardver i oprema

Na centralnim lokacijama Saga je instalirala Cisco 7609-S rutere sa Cisco Ethernet Service 20G (Cisco ES20) karticama koje poseduju napredne mogućnosti kontrole. Kartice su sposobne da ostvare protok podataka između Cisco 7600 serije rutera brzinom do 20 Gbps. Za monitoring video saobraćaja između glavnih lokacija instaliran je Cisco VidMON sistem koji omogućava slanje obaveštenja (upozorenja) kada neki od parametara video signala izađe van dozvoljenih granica, kao i automatsko prerutiranje video signala ukoliko primeti da postoje neki ozbiljniji problemi u komunikaciji između dve centralne lokacije. Na ostalim lokacijama, preko kojih se vrši emitovanje digitalnih signala „u etar“ instalirani su Cisco ASR 1002-F ruteri. Centralizovana kontrola opreme za slanje video signala kroz IP rutere, opreme za MPEG-4 kompresiju i opreme za enkodiranje analognog signala u digitalni obavlja se preko Cisco Network Management Systema.

Prednosti

Odabrani dizajn mreže predajnika, sa redundantnim linkovima obezbeđuje neprekidnost emitovanja TV signala do svih lokacija. Cisco VidMON sistem garantuje da će video signal koji se emituje između centralnih lokacija uvek biti u skladu sa zadatim kriterijumima. Cisco Network Management Sistem instaliran na Košutnjaku donosi centralizovanu i pojednostavljenu kontrolu svih parametara bitnih za emitovanje digitalnog terestričkog TV signala.

Rezultat

Implementacijom opreme koja podržava najnoviji DVB-T2 standard, Srbija dobija najmoderniji sistem distribucije TV signala. Zahvaljujući naprednoj Cisco video i mrežnoj opremi i pažljivo odabranom dizajnu sistema obezbeđeni su uslovi za kvalitetan prenos digitalnog TV signala širom Srbije.

Sagi je poveren ovaj posao zbog njenog velikog iskustva u upravljanju projektima, ali i zbog izvanrednih rezultata koje ostvaruje kao Cisco partner. Poseduje najveći broj Cisco sertifikovanih inženjera u Srbiji, dobitnik je Cisco nagrade za Partnera godine i inovativna rešenja, Cisco nagrade za Tehnološku izvrsnost ujedinjenih komunikacija, a dva puta je dobila prestižnu Cisco Customer Satisfaction Excelence nagradu (nagrada za najveću ocenu zadovoljstva od strane klijenata).

„Puštanje sistema u rad planirano je u dve faze. Prva faza je kreiranje detaljnog dizajna, instalacija i konfigurisanje opreme, uspostavljanje radio linkova između lokacija i aktiviranje test signala. Pošto se lokacije nalaze na nepristupačnim mestima bilo je veoma važno da naš posao završimo pre zimskih uslova, što nam je u potpunosti uspelo. Nakon završetka našeg projekta i isporuke set-top-box uređaja stekli su se uslovi za početak emitovanja test signala.

Instalirana oprema ima svoje sisteme za upravljanje preko kojih se vrši njihova kontrola i konfigurisanje. Druga faza podrazumeva instalaciju Cisco Network Management Systema koji prikuplja podatke iz svih ostalih mrežnih sistema i služi za centralizovano upravljanje. Na ovaj način se znatno olakšava upravljanje celim sistemom, jer umesto tri osobe koje vrše menadžment (za svaki sistem odvojeno), to može da radi jedna osoba korišćenjem uniformnog korisničkog interfejsa“.

Branislav Spasenović,
direktor Službe za specijalne inženjerske projekte, Saga