Pretraga

Migracija mission-critical sistema
Telekoma Srbije

Preseljenje 1,5 TB podataka na nove servere i novu verziju Oracle bazeTelekom informacioni sistem (TIS) sadrži kompletnu bazu korisnika fiksne telefonije u Srbiji. Migracija TIS-a na novu hardversku i softversku platformu je stoga bio veoma osetljiv projekat, ali je istovremeno i pravi primer uspešne koordinacije i saradnje više kompanija. Saga izvršila instalaciju hardvera, specijalizovanog operativnog sistema i Oracle baze, pripremu svih aplikacija i load balancing, nakon čega je HP-ov migracioni tim iz Rumunije obavio migraciju. Znalo se da će u toku projekta da se pojavi nova verzija Oracle baze, ali se nije znalo koje sve nove funkcionalnosti donosi. Nakon pojavljivanja i upoznavanja sa novim funkcijama, Telekom Srbija i Saga su napravili studiju izvodljivosti na osnovu koje su odlučili da se migracija sa verzije 9i, umesto na Oracle 10gR2, izvrši na Oracle verziju 11gR2. Pošto se radi o sistemu od kritične važnosti za Telekom, ceo proces migracije morao je da bude završen u veoma kratkom roku i sa minimalnim zastojem u radu.

Profil korisnika

Telekom Srbija pruža korisnicima usluge fik-sne i mobilne telefonije, prenosa podataka, Interneta, multimedije, kao i usluge održavanja telekomunikacionih postrojenja i mreže. Prema zvaničnim podacima iz 2010. godine, Telekom Srbija ima više od 3,1 milion pretplatnika u fiksnoj, 5,5 miliona korisnika u mobilnoj telefoniji, a preko njegovih linkova se odvija više od 90 odsto Internet protoka ka inostranstvu.

Rešenje

Telekom informacioni sistem (TIS) predstavlja jedan od najbitnijih sistema za podatke u Telekomu jer sadrži celokupnu korisničku bazu fiksne telefonije u Srbiji. Hardverski kapaciteti servera zasnovanih na Tru64 procesorima bili su iskorišćeni skoro do maksi-muma i više nije bilo mesta za neophodna proširenja. Prelazak na novu verziju Oracle baze značio je stoga i prelazak na novu hard-versku platformu zasnovanu na Itanium 2 procesorima.

Nakon što je potpisan ugovor sa Telekomom Srbije o realizaciji ovog projekta, Oracle je predstavio novu verziju svoje baze. Kroz studije izvodljivosti, Saga i Telekom Srbija su zajednički odlučili da se sa verzije 9i, umesto na Oracle 10gR2 migracija izvrši na najnoviju verziju 11gR2, što se pokazalo kao opravdana i svrsishodna odluka. Saga je instalirala HP-ov hardver na dve lokacije, sa specijalizovanim operativnim sistemom na kome su postavljene i konfigurisane Oracle baze. Konfigurisani su i load balancing i disaster recovery sistemi. Pre implementacije, sve je nekoliko puta isprobano u test okruženju. Nakon toga se prešlo na migraciju baze veličine 1,5 TB koju je obavio HP-ov migracioni tim iz Rumunije, uz pomoć specijalizovanih softverskih alata za tu namenu, jer je on jedini u tom trenutku imao iskustva u radu sa novim serverima koje je kupio Telekom Srbija.

Složenost projekta ogledala se i u tome što je u celom procesu učestvovalo više aktera – Saga, HP i Telekom Srbija, uz nadgledanje posla od strane Oracle konsultanata iz Slovenije, pri čemu je vreme za migraciju bilo ograničeno. Zato je bilo od vitalne važnosti da sve bude dobro sinhronizovano. Svi koji su učestvovali u ovom procesu tačno su znali šta, kako i za koliko vremena treba da se uradi, jer su prilikom testiranja tačno definisani vremenski intervali u kojima su ti poslovi morali da budu završeni. Izmerena su vremena migracije za svaki proces i na osnovu toga je određeno tačno vreme kada će doći do „gašenja“ sistema (u toku vikenda) kako bi sve proradilo na novoj platformi u ponedeljak ujutru, uz minimalan zastoj u radu i bez uticaja na poslovne procese.

Upravljanje projektom

Saga je na ovom projektu imala organizacionu ulogu jer je koordinisala rad različitih timova, što je bilo od ključne važnosti u jednom ovako složenom procesu.

Saga primenjuje metod upravljanja projektima zasnovan na Project Management Institute (PMI) metodologiji. Na čelu svakog projekta postoji tim za evaluaciju koji je sačinjen od rukovodilaca sa velikim iskustvom. Ovaj tim prati životni ciklus projekta, ocenjuje ga sa različitih aspekata i na osnovu tih informacija usmerava rad projektnog menadžera. Po završetku tog procesa ovaj tim dopunjuje bazu znanja koja može da se koristi u narednim poslovima.

Hardver i softver

U Telekomu Srbija instalirani su HP Integrity RX8640 serveri bazirani na Itani-um 2 procesorima sa po 64 GB RAM-a i po 6 hot-plug diskova, svaki kapaciteta 146 GB. Sistem za skladištenje je zasnovan na EMC Symmetrix platformi, koji je sa serverima povezan preko Cisco MDS 9000 svičeva. Serveri imaju redundantna napajanja i podržavaju online zamenu procesora, memorije i PCI kartica.

Na serverima su instalirani HP-UX 11.31 operativni sistem (HP-ov OS zasnovan na Unixu) i Oracle 11gR2 baza podataka.

Prednost

Sa novom serverskom platformom postavljena je osnova koja se lako proširuje u slučaju potrebe. Brži procesori i veća količina radne memorije smanjili su ukupno opterećenje servera. Vreme izvršenja operacija nad podacima u bazi je skraćeno, a load balancing sistem obezbeđuje da svaka nova sesija dolazi na procesor koji je u tom trenutku najmanje opterećen.

Rezultat

Instalacijom poslednje generacije HP server-skog hardvera, kao i „skokom“ dve verzije Oracle baze unapred, Telekom Srbija je obezbedio nesmetano funkcionisanje sistema na duži vremenski period.

„Projekat je inicijalno predviđao prelazak na Oracle 10 bazu, a pošto je u međuvre-menu izašla verzija 11gR2, nakon analize i testiranja zajedno sa inženjerima iz Tele-koma Srbija odlučeno je da se migracija izvrši na najnoviju verziju. Pošto u tom tre-nutku još uvek nisu postojali Oracle sertifikacioni dokumenti za neke potrebne funkcije, obavljene su i dodatne konsultacije sa Oracleom. Pokazalo se da je ovom odlukom napravljen odličan potez jer smo uspeli da sve uskladimo, a Telekom je uštedeo troškove za dodatnu, naknadnu migraciju. Nabavili su novi hardver, skočili su dve verzije baze unapred i osigurali su nesmetano funkcionisanje sistema duži vremenski period. A mi smo pokazali da možemo uspešno da se nosimo i sa izazovnim situacijama...“

Darko Jelisavčić,
Direktor sistemske podrške,Saga